Gymnastka Polyna exceluje v hodinách matematiky, pomáhá i spolužákům. Podle učitelky je velmi šikovná - iROZHLAS V matematice už byla totiž Polyna v ukrajinské škole mnohem dál, jak sama říká. V hodinách prováděli mnohem složitější výpočty. Author : Andrea Čánová

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/valka-na-ukrajine-ukrajinsti-uprchlici-ostrava_2207011557_ula.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-07-02 (土) 02:16:05 (157d)