Dejte na střechu soláry, radí lidem PRE. Sama investuje ve velkém - SeznamZpr?ávy.cz Pražská energetika chystá masivní investice do obnovitelných zdrojů. Do roku 2030 se chce dostat na 300 megawattů z vlastních „zelených“ elektráren. Solární park o výkonu 22 mega Author : Zuzana Kubátová

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/ekonomika-byznys-trendy-analyzy-dejte-na-strechu-solary-radi-lidem-pre-sama-investuje-ve-velkem-208025.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-07-02 (土) 05:58:04 (39d)